Gmina Izbica na podstawie umowy nr: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-046/12-00-0660 zawartej w Lublinie dniu 24.10.2013 r. realizowała projekt pn. „Energia przyjazna środowisku w Gminie Izbica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.

Inwestycja obejmowała montaż kompletnych instalacji solarnych wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi. Kolektory słoneczne zainstalowane zostały w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowościach gminy Izbica. Rozwiązanie miało na celu wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego. W przypadku za niskiej temperatury ciepłej wody w zbiorniku funkcję jej podgrzewania przejmie istniejące źródło ciepła lub grzałka elektryczna. 

W wyniku realizacji projektu liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego wyniosła – 278 szt.

Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) to 1,56 MW.

Wartość wskaźnika efektywności: 2360644,17 zł/MW

Realizacja Projektu przeprowadzona została w ramach jednego zadania w podziale na trzy etapy zleconego w ramach jednej umowy na roboty instalacyjne:

System solarny jest zasilany przez płaskie cieczowe kolektory słoneczne, połączone w baterię i umieszczone na dachu budynku.

Podstawowe wyposażenie instalacji:

Energia cieplna uzyskana za pomocą kolektorów jest odbierana przez nośnik ciepła przepływający przez absorber, transportowana rurociągami do wężownicy zbiornika CWU i przekazywana poprzez wężownicę do zbiornika w celu ogrzania zimnej wody. Medium do przesłania ciepła jest roztwór wodny glikolu propylenowego. Instalacja zaprojektowana została jako ciśnieniowa, gdzie obieg nośnika ciepła wymuszają pompy obiegowe. Instalację zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

Kompensacja różnic ciśnienia glikolu w zależności od jego temperatury jest realizowana przez naczynie przeponowe. Inwestycja charakteryzuje się się długim okresem eksploatacji. Zastosowane rozwiązania i technologie są zgodnie z normami technicznymi i przepisami projektowymi obowiązującymi w Polsce a także odpowiadają standardom obowiązującym w UE. Materiały użyte do wykonania instalacji posiadają aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadają Polskim Normom.

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Izbica oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu wraz z poprawą warunków życia lokalnej społeczności.

Celem głównym jest dywersyfikacja regionalnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Cele szczegółowe:

Efektem realizacji projektu jest wyposażenie gminy Izbica w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego.

W wyniku realizacji projektu - ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) wyniesie 2749 GJ/rok. Projekt nie zakłada utworzenia nowych etatów.

Realizacja Projektu przyniesie długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne:

Realizacja inwestycji umożliwia mieszkańcom Gminy czerpanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Ograniczone zostało zużycie surowców konwencjonalnych i zmniejszona jest emisja do powietrza substancji zanieczyszczających powstałych w trakcie spalania paliw. Obniżone zostały koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej ponoszone zarówno przez mieszkańców jak i przez gminę Izbica, która co roku ponosi koszty eksploatacyjne swoich obiektów. Efektem są oszczędności w budżetach domowych, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Gminy będącej regionem proekologicznym oraz charakteryzującym się wysoką jakością zasobów ludzkich. Wzrośnie również potencjał turystyczny regionu, co przełożyć się może na wzrost liczby nowych inwestycji i powstawanie miejsc pracy.

Możliwe będzie również wypełnienie założeń polityki energetycznej gminy, pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych.

Projekt współtworzy też kompleksowe rozwiązanie w obszarze ochrony środowiska (dotychczas władze Gminy podejmowały inwestycje w zakresie ochrony ziemi, wód, roślinności), i po jego zakończeniu chronione będą w Gminie wszystkie obszary środowiska.

W wyniku realizacji projektu utworzony został serwis umożliwiający dokonywanie transakcji on-line oraz zapewniający kontakty z użytkownikami zamontowanych instalacji solarnych. W serwisie umieszczone zostały formularze do wyrażania przez mieszkańców opinii, uwag, potrzeb. Dostępne są ankiety, w których lokalna społeczność może zgłosić uwagi i wnioski na temat funkcjonowania kolektorów słonecznych oraz propozycje kolejnych inwestycji w Gminie odnośnie OZE. Serwis jest też używany do propagowania idei wykorzystania OZE.