Logo nowe RPO

Gmina Izbica realizuje projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Izbica”.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych. Instalacje montowane będą na dachach, elewacjach budynków mieszkalnych jednorodzinnych gospodarstw indywidualnych usytuowanych na terenie gminy Izbica.

Planowane do przeprowadzenia prace inwestycyjne obejmą w szczególności:

- montaż kolektorów słonecznych z osprzętem i zestawem montażowym na budynkach mieszkalnych lub gruncie,

- demontaż istniejącego zbiornika CWU,

- montaż podgrzewacza pojemnościowego,

- montaż zespołu pompowo-sterowniczego z kompletem czujników oraz z modułem komunikacyjnym,

- montaż naczynia wzbiorczego przeponowego dla obiegu glikolu,

- montaż naczynia wzbiorczego przeponowego dla CWU,

- montaż i układanie izolowanych rur (instalacji glikolowej, cwu),

- montaż i układanie izolowanych rur (instalacji glikolowej, cwu)

-montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej m.in. zawór mieszający, zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór spustowy do cwu,

- zawór kulowy do cwu, reduktor ciśnienia wody, zawór antyskażeniowy na wodzie zimnej,

- wpięcie projektowanej instalacji do instalacji istniejącej.

W ramach projektu przewiduje się dodatkowo:

- wykonanie portalu internetowego/serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line,

- oraz aplikacja na urządzenia mobilne – narzędzie ICT w celu wdrążenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany zostanie na terenie gminy Izbica tj. Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrzyca, Wirkowice I, Wirkowice II, Tarzymiechy I, Tarzymiechy II, Tarzymiechy III, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Romanów, Stryjów, Dworzyska, Kryniczki, Wólka Orłowska, Wał, Topola, Ostrówek, Bobliwo, Majdan Krynicki, Mchy.

Cel nadrzędnym jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Izbica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cel główny: poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Izbica poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,

- wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,

-o graniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,

- dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,

- zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców, -obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,

- spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,

- poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki. Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty i planowane efekty: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany), mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska.

Przedmiotową inwestycje zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana na lata 2018-2019.

Wartość ogółem projektu: 5 084 600,93 zł

Wnioskowane dofinansowanie, wkład EFRR: 3 755 162,68 zł