Poprzez pojęcie Odnawialne Żródła Energii  (OZE) prawo polskie rozumie:

„źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”. Wzrastające ceny konwencjonalnych surowców energetycznych: węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej, ich ograniczone zasoby, a także regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej, zmuszają do korzystania z alternatywnych źródeł energii.

.

Inwestowania w odnawialne źródła energii oraz korzystanie z wyprodukowanej w ten sposób energii niesie ze sobą szereg korzyści związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego. Korzystanie z OZE eliminuje zagrożenia wynikające z eksploatacji konwencjonalnych źródeł energii, co pozwala na ograniczenie emisji:

 • tlenków azotu i siarki (odpowiedzialnych za kwaśne deszcze)
 • dwutlenku węgla (przyczyniającego się do powstania tzw. efektu cieplarnianego, co grozi zmianami klimatycznymi)
 • pyłów (działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe)

Ograniczona jest (lub całkowicie wyeliminowana) ilość odpadów powstających w procesie pozyskiwania energii.

1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej korzystając z OZE zapobiega zużyciu:  563 ton węgla kamiennego, 1387 ton węgla brunatnego, ponad 3 ton tlenku siarki, ponad tony tlenku azotu, 792 kg dwutlenku węgla.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, pociąga za sobą również korzyści społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim koszty pozyskiwania energii zostaną zmniejszone, co może doprowadzić do zmniejszenia opłat za energię. Oprócz tego, rozwój OZE gwarantuje:

 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • częściowe uniezależnienie od paliw konwencjonalnych, co pozwala na ograniczenie ich importu
 • stabilność dostaw energii i poprawa zaopatrzenia w energię terenów o słabej infrastrukturze
 • tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno podczas realizacji inwestycji jak i przy jej obsłudze
 • poprawa koniuktury gospodarczej
 • rozwój infrastruktury: dróg, infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej
 • możliwość uzyskania środków z Unii Europejskiej promującej działania proekologiczne
 • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z korzystania z OZE oraz zobowiązania unijne i międzynarodowe, a także ekologiczne, można wnioskować, że rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce będzie coraz dynamiczniejszy.