Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady VI sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 01 marca 2015r. (niedziela) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

 

.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o krytycznej sytuacji finansowej Gminy Izbica oraz działaniach podjętych w celu jej poprawy.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Izbica.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Izbica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Izbica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość w 2015r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Wioletta Niedźwiecka