Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXV sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 22 września 2020r. (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze instytucji kultury oraz przekazania informacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.151.2016 Rady Gminy Izbica z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Izbica statusu miasta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
  o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą roboczą ,,Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno- Spożywczego'' w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII.118.2019 Rady Gminy Izbica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

                                                                        

Przewodniczacy Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik