.

Zarządzenie Nr 43.2015

Wójta Gminy Izbica

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

Na podstawie art. 13 ust. 1 – 3, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 • zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Izbica przeznacza środki pieniężne w wysokości 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica,

 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbica,

 3. w siedzibie Urzędu Gminy Izbica w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za kontakty z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/Wójt Gminy Izbica

Jerzy Lewczuk

 


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 43.2015

Wójta Gminy Izbica

z dnia 25 lutego 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Wójt Gminy Izbica

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

 1. Rodzaj zadania

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00 /100)

 3. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 2. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta wybrana zostanie w postępowaniu konkursowym.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

  Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

Warunkiem realizacji zadnia jest spełnienie wymagań ustawowych przez organizację, a także podpisanie umowy z gminą.

 1. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z napisem „Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015” do dnia 23 marca 2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Izbica.

 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 1. Otwarcie ofert i podanie nazw oferentów, którzy przystąpili do konkursu nastąpi 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Izbica (Sala konferencyjna).

 2. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Izbica zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 15 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden tryb odwoławczy.

 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: ugizbica.bip.e-zeto.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izbica oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gmina-izbica.pl.

VII.Zrealizowane zadanie publiczne tego samego rodzaju przez gminę Izbica w roku 2014.

W 2014 r. Gmina Izbica zrealizowała zadanie tego samego rodzaju, przeznaczając na ten cel 30 000 zł.