Informacja dla organizacji pozarządowych o miejscu i terminie posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

.

Wójt Gminy Izbica podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Izbica, w Sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

Zapraszam do udziału w pracach komisji reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy - o ile ich oferty nie zostały złożone w konkursie. Organizacje mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do prac w komisji drogą e-mailową na adres: ugizbica @mbnet.pl do dnia 25 marca 2015 r.

W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych konkursem.  

Wójt Gminy Izbica

/-/ Jerzy Lewczuk