Deklaracja dostępności

Gmina Izbica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Izbica https://www.gmina-izbica.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-30.

 

 

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Izbica jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

  1. Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
  • ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
  • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
  1. Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - Gminy Izbica.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania własnego dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (84) 618 30 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica.

Budynek Urzędu znajduje się przy drodze powiatowej nr 109973L. Z drogi powiatowej nr 109973L (ul. Gminna) wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym w nawierzchni kostka brukowa do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, również dla osób niepełnosprawnych, a jego nawierzchnia wykonana została w kostce brukowej.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu do budynku zlokalizowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a teren jest oświetlony.

Ciągi komunikacyjne w budynkach były zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi podczas budowy budynku Urzędu Gminy. Przy schodach na parterze znajduje się platforma do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich na poziom piętra.

Toaleta na parterze budynku jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.