INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY INFORMUJE

 O PLANOWANEJ AKCJI WYDAWANIA ŻYWNOŚCI OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

ŻYWNOŚĆ (w formie paczek), WYDAWANA BĘDZIE

od 05 do 08 marca 2018 w godzinach: 8:30-14:00

w BUDYNKU DAWNEJ KLINKIERNI

POMOC POWYŻSZĄ MOGĄ OTRZYMAĆ (zgodnie z programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanym z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, podprogram 2017) OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE Z TERENU NASZEJ GMINY, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w IZBICY.

Pod koniec lutego 2018r. rusza nabór wniosków organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. z województwa lubelskiego.

Więcej informacji w pliku poniżej:

Informacje dodatkowe o dofinansowaniu.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 08 lutego 2018r. (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Izbica.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy komisji stałych i Rady Gminy za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 grudnia 2012 r., w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica na lata 2018-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny oraz terenu przy fontannie usytuowanej na skwerku w Izbicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntowej położonej  w miejscowości Kryniczki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.        

                            

          Proszę o wzięcie udziału w sesji:

        

            Przewodnicząca Rady Gminy

              /-/   Wioletta Niedźwiecka

Szkolenie chemizacyjne

Podkategorie