Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża”  z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

 

Czytaj więcej...

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. uprzejmie informuje, że prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL), co zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wojewódzkich (BIP) oraz w ogólnopolskich dziennikach prasowych. 

Czytaj więcej...

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY INFORMUJE, ŻE W DNIACH OD 24 do 28 lutego 2020 ROKU W GODZINACH od 830 do 1400 WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ (W FORMIE PACZKI) W BUDYNKU DAWNEJ   KLINKIERNI.

POMOC TAKĄ MOGĄ OTRZYMAĆ (ZGODNIE Z   PROGRAMEM OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, PODPROGRAM 2019) OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE, SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 7 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE DO POMOCY ŻYNOŚCIOWEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY.

Szanowni mieszkańcy Gminy Izbica

Uprzejmie informuję, że art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica” niezbędnego do realizacji niniejszego zadania.

Druki „zgłoszenia” są do pobrania u sołtysów w siedzibie Urzędu Gminy Izbica przy ul. Gminnej 4, 22-375 Izbica w pok. nr 5 lub na stronie internetowej urzędu. http://www.gmina-izbica.pl w zakładce BIP.DEKLARACJE, DRUKI, FORMULARZE.

Wypełnione druki można składać za pośrednictwem sołtysów lub osobiście w Urzędzie Gminy w Izbicy pokoju nr 5 w terminie do 31 marca 2020 r.

 

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Podkategorie