Poprzez pojęcie Odnawialne Żródła Energii  (OZE) prawo polskie rozumie:

„źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”. Wzrastające ceny konwencjonalnych surowców energetycznych: węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej, ich ograniczone zasoby, a także regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej, zmuszają do korzystania z alternatywnych źródeł energii.

.

Czytaj więcej...

Solary

Wysokie zapotrzebowanie na energię, rosnące ceny surowców nieodnawialnych, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw, oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii.

.

Czytaj więcej...

Woda jest źródłem energii niezwykle taniej i nie pozostawiającej żadnych odpadów. Energię wodną uzyskuje się poprzez przekształcenie energii wód na energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych. Następnie - dzięki hydrogeneratorom – energia mechaniczna zostaje zamieniona na elektryczną.

.

Czytaj więcej...

Wiatr jest niewyczerpalnym źródłem czystej ekologicznie energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W odpowiednich warunkach, koszt uzyskania energii jest nie tylko znacznie mniejszy niż koszt uzyskiwania energii z paliw kopalnianych, ale może stanowić najtańsze źródło energii.

.

Czytaj więcej...