Logo nowe RPO

Gmina Izbica realizuje projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Izbica”.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych. Instalacje montowane będą na dachach, elewacjach budynków mieszkalnych jednorodzinnych gospodarstw indywidualnych usytuowanych na terenie gminy Izbica.

Planowane do przeprowadzenia prace inwestycyjne obejmą w szczególności:

- montaż kolektorów słonecznych z osprzętem i zestawem montażowym na budynkach mieszkalnych lub gruncie,

- demontaż istniejącego zbiornika CWU,

- montaż podgrzewacza pojemnościowego,

- montaż zespołu pompowo-sterowniczego z kompletem czujników oraz z modułem komunikacyjnym,

- montaż naczynia wzbiorczego przeponowego dla obiegu glikolu,

- montaż naczynia wzbiorczego przeponowego dla CWU,

- montaż i układanie izolowanych rur (instalacji glikolowej, cwu),

- montaż i układanie izolowanych rur (instalacji glikolowej, cwu)

-montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej m.in. zawór mieszający, zawór bezpieczeństwa, manometr, zawór spustowy do cwu,

- zawór kulowy do cwu, reduktor ciśnienia wody, zawór antyskażeniowy na wodzie zimnej,

- wpięcie projektowanej instalacji do instalacji istniejącej.

W ramach projektu przewiduje się dodatkowo:

- wykonanie portalu internetowego/serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line,

- oraz aplikacja na urządzenia mobilne – narzędzie ICT w celu wdrążenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany zostanie na terenie gminy Izbica tj. Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrzyca, Wirkowice I, Wirkowice II, Tarzymiechy I, Tarzymiechy II, Tarzymiechy III, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Romanów, Stryjów, Dworzyska, Kryniczki, Wólka Orłowska, Wał, Topola, Ostrówek, Bobliwo, Majdan Krynicki, Mchy.

Cel nadrzędnym jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Izbica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cel główny: poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Izbica poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,

- wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,

-o graniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,

- dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,

- zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców, -obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,

- spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,

- poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki. Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty i planowane efekty: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany), mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska.

Przedmiotową inwestycje zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana na lata 2018-2019.

Wartość ogółem projektu: 5 084 600,93 zł

Wnioskowane dofinansowanie, wkład EFRR: 3 755 162,68 zł

 

               W związku z dużym zainteresowaniem montażem kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych, Wójt Gminy Izbica zarządza publiczne losowanie miejsc instalacji wymienionych urządzeń. Losowanie odbędzie się dnia 28 kwietnia (czwartek) 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej (I. piętro) Urzędu Gminy w Izbicy.

Informacje o wynikach losowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Izbicy, osobiście lub telefonicznie pod numerem:

846183034 lub 846183054.

 

Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 20 do 29 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż paneli fotowoltaicznych do wytwarzania prądu. W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.

OGŁOSZENIE

       Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 4 do 15 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (nie dotyczy to osób, które złożyły ankiety wyłącznie na panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu lub pompy ciepła). W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.

              Do dnia 30 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski (ankiety) dotyczące instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Gminie Izbica. Osóby, które złożyły stare wnioski są zobowiązane złożyć aktualne ankiety w Urzędzie Gminy Izbica, na parterze, pokój nr 3. Ankiety te otrzymali sołtysi w celu przekazania mieszkańcom do wypełnienia. Druki i instrukcje wypełniania ankiety są też dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica http://ugizbica.bip.e-zeto.eu w zakładce DEKLARACJE I DRUKI. Bezpośredni link: Ankiety OZE. Są to wnioski przeznaczone zarówno dla chętnych na kolektory słoneczne, jak również na ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła (nadające się tylko dla posiadających wodne ogrzewanie podłogowe). Po 30 listopada 2015 roku wnioski na instalację OZE będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.

            W dniu 17 grudnia 2015 roku ankiety złożone na OZE zostały przekazane do projektu. Jednakże, w związku z licznymi prośbami mieszkańców, Wójt Gminy zdecydował o przyjmowaniu wniosków do dnia 31 grudnia 2015 roku.

                Po tym terminie wnioski na instalacje OZE nie będą już przyjmowane.

.