W związku z dużym zainteresowaniem montażem kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych, Wójt Gminy Izbica zarządza publiczne losowanie miejsc instalacji wymienionych urządzeń. Losowanie odbędzie się dnia 28 kwietnia (czwartek) 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej (I. piętro) Urzędu Gminy w Izbicy.

Informacje o wynikach losowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Izbicy, osobiście lub telefonicznie pod numerem:

846183034 lub 846183054.

 

Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 20 do 29 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż paneli fotowoltaicznych do wytwarzania prądu. W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.

OGŁOSZENIE

       Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 4 do 15 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (nie dotyczy to osób, które złożyły ankiety wyłącznie na panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu lub pompy ciepła). W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.

              Do dnia 30 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski (ankiety) dotyczące instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Gminie Izbica. Osóby, które złożyły stare wnioski są zobowiązane złożyć aktualne ankiety w Urzędzie Gminy Izbica, na parterze, pokój nr 3. Ankiety te otrzymali sołtysi w celu przekazania mieszkańcom do wypełnienia. Druki i instrukcje wypełniania ankiety są też dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica http://ugizbica.bip.e-zeto.eu w zakładce DEKLARACJE I DRUKI. Bezpośredni link: Ankiety OZE. Są to wnioski przeznaczone zarówno dla chętnych na kolektory słoneczne, jak również na ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła (nadające się tylko dla posiadających wodne ogrzewanie podłogowe). Po 30 listopada 2015 roku wnioski na instalację OZE będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.

            W dniu 17 grudnia 2015 roku ankiety złożone na OZE zostały przekazane do projektu. Jednakże, w związku z licznymi prośbami mieszkańców, Wójt Gminy zdecydował o przyjmowaniu wniosków do dnia 31 grudnia 2015 roku.

                Po tym terminie wnioski na instalacje OZE nie będą już przyjmowane.

.

Gmina Izbica na podstawie umowy nr: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-046/12-00-0660 zawartej w Lublinie dniu 24.10.2013 r. realizowała projekt pn. „Energia przyjazna środowisku w Gminie Izbica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.

Czytaj więcej...