Logo do pism i umów

Gmina Izbica przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole – lepszy start” poprawa poziomu upowszechniania, dostępności oraz jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę, modernizację oraz zagospodarowanie terenu Samorządowego Przedszkola w Izbicy”.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu, upowszechniania oraz jakości usług wychowania przedszkolnego oferowanych w ramach działalności Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

 

 Osiągnięcie powyższego priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie skoordynowanego zestawu działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.:

1) dobudowę do istniejącego przedszkola pomieszczeń o powierzchni 152m2,  w którym utworzone zostaną 3 sale zajęć z sanitariatami i klatką schodową oraz dobudowę klatki schodowej od południowej strony obiektu w celu spełniania obowiązujących normatywów bezpieczeństwa,

2) wymianę i modernizację instalacji wewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, instalacji c.o., gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej,

3) kompleksową termomodernizację budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

4) wykonanie zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej,

5) montaż instalacji solarnej oraz systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,

6) zagospodarowanie otoczenia przedszkola poprzez budowę ciągów pieszo - jezdnych, drogi p.poż, ośmiu miejsc parkingowych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wydzielenie miejsca do składowania odpadów, nasadzenia drzew i krzewów oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw i zakup dodatkowego wyposażenia,

7) budowę hydrantu oraz zbiornika przeciwpożarowego na terenie przedszkola,

8) zakup wyposażenia dydaktycznego bazującego na wykorzystaniu technologii komunikacyjnych i informatycznych w celu stworzenia możliwości uruchamiania dodatkowych, atrakcyjnych form zajęć z dziećmi. Do nowych pomieszczeń zakupione zostaną 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor, laptop), pianino cyfrowe oraz zestaw nagłośnieniowy.      

 Oczekiwanym rezultatem podjętych działań inwestycyjnych będzie utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-4 lata i eliminacja notowanych obecnie ograniczeń ilościowych w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług dla najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Izbica. Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące obszar Gminy Izbica, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 3-4 lata.

Całkowita wartość robót budowlanych: 3 939 932,68 zł

Wnioskowane dofinansowanie, wkład EFRR: 850 000,00 zł