Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

.

Czytaj więcej...

Informacja dla organizacji pozarządowych o miejscu i terminie posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

.

Czytaj więcej...

 

Gmina Izbica informuje, że poszukuje najemcy pomieszczeń po byłym gabinecie lekarskim zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Wirkowicach z przeznaczeniem na gabinet lekarski świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki  zdrowotnej. W skład pomieszczeń wchodzi:

.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Izbica przedstawia do konsultacji społecznnych projekt Programu Rozwoju Gminy Izbica na lata 2015-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 26.03.2015r. do 15.04. 2015r.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie